نان

توليد نان به روش سنتي

/post-16

 غلات از اولين غذاهاي شناخته شده ي بشر بوده كه از زمان هاي كهن تا كنون همواره نقش بسيار مهمي در اقتصاد و تغذيه ي مردم دنيا بخصوص در كشور  هاي در حال توسعه مانند بسياري از كشور هاي آسيايي و آفريقايي كه بيش از80% غذاي مردم از غلات تامين مي شود و اين امار در مورد كشور هاي اروپايي بين %55-45بوده و در ایالات متحده آمریکا تقریباً %30-20می‌باشد. غلات دانه ي گياهان علفي- زراعي از خانواده تك لپه ي گرامينه (گندميان) هستند. غلات عمده عبارتند از گندم ، ذرت ، جو ، يولاف ، چاودار، برنج ، ارزن و سورگوم كه در بين آن ها گندم ، برنج ، ذرت و جو مهمتر مي باشند...