صنعت کنسروسازی

تاریخچه و اساس کنسروسازی

/post-10

در بخشی از تعریف صنایع غذایی آمده است:کاربرد علم وتکنولوژی در جهت افزایش طول عمر نگهداری موادغذایی،روش کنسروسازی برآمده از این تعریف است.در ادامه بافودتکنو همراه باشید.