روغن ذرت

روغن ذرت

/post-24

دانه ذرت شامل آندوسپرم (82%) ، جوانه (12%) و پوسته مي باشد . 80_84 درصد  از كل روغن دانه ذرت در منطقه جوانه ، 12 درصد در آلرون (خارجي ترين لايه  آندوسپرم كه جوانه و آندوسپرم را در برميگيرد) و 5 درصد در آندوسپرم  قراردارد . دربيشتر دانه ها ، لايه آلرون چند لايه سلولي است ولي در ذرت يك  لايه تكي از سلول هاي زنده وغني از فيتوسترول مي باشد . جالب است بدانيد  برخلاف بيشتر روغن هاي گياهي ، روغن ذرت ازدانه هايي بدست مي ايد كه تنها  3_5 درصد روغن دارند و اين مقدار در ساير دانه هاي روغني خوراكي بسيار  بيشتر است . اگرچه بدست آوردن روغن مستقيما از مغزها از نظر تكنولوژيكي  امكانپذير مي باشد اما بسيار پرهزينه بوده و همچنين مقدار روغن موجود در  مغز دانه كم مي باشد در نتيجه جوانه ذرت قبل از روغن كشي به روش آسياب خشك  يا مرطوب ازمغزدانه جدا مي شود .